КОИ СМЕ НИЕ? ПАРТНЬОРИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА DIGIT-BIOTECH

Да се съберем заедно, е начало. Да останем заедно, е прогрес. Да работим заедно, е успех.

Хенри Форд

Координатор на проекта Digit-BioTech е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – първият и най-голям университет в България и водещ национален център във висшето образование и научните изследвания в областта на фундаменталните и приложните науки, социалните науки и хуманитаристиката, който предлага обучение в 102 учебни програми в рамките на 16 факултета. Преподавателите провеждат научни изследвания в почти всички области на природните и социалните науки, като сред водещите направления са именно биотехнологиите и технологиите в селското стопанство и екологията. Софийският университет предлага обучение в почти всички основни подобласти на съвременните биотехнологии: индустриални биотехнологии, селскостопански биотехнологии, хранителни и медицински биотехнологии. Към момента изследователските екипи на Софийския университет са ръководители и участници в над 30 международни и национални изследователски проекта, финансирани по програми на Европейския съюз, Фонд „Научни изследвания“ и частни партньорства. В университета преподават признати експерти в областта на биотехнологиите и науките за околната среда, които участват в изпълнението на проекти и мерки в рамките на различни програми като „Хоризонт 2020“, „Еразъм+“, „Околна среда“, „Натура 2000“ и др.

 

Научноизследователският и развоен център „Биоинтех“ е създаден с мисията да обедини усилията на висококвалифицирани специалисти в обучението, научните изследвания, развитието и популяризацията в областта на биотехнологиите, опазването на околната среда, здравеопазването. Центърът насърчава мерки за сътрудничество с различни учебни заведения в областта на висшето образование и образованието през целия живот, които стимулират използването на информационните и комуникационните технологии. „Биоинтех“ поддържа ефективни професионални контакти с работодатели, за да подкрепи кариерното развитие на студенти и стажанти и да създаде ефективна система за обратна връзка. Служителите на „Биоинтех“ имат опит в авторството на учебници и други учебни материали, в подготовката на ръководства и документация за осигуряване на качество, в разработването на учебни програми и прилагането на нови техники за обучение, базирани на информационните технологии, както и във въвеждането на инструментите на Европейската и Националната квалификационна рамка в системата на образованието и признаването на квалификациите. Центърът има опит в производството, приложението и икономическото планиране в областта на индустриалните и зелените биотехнологии и устойчивата околна среда, както и в проектирането и прилагането на микробни ферментационни процеси за производство на биологично активни съединения. Центърът за научноизследователска и развойна дейност „Биоинтех“ работи в тясно сътрудничество с биотехнологични компании, еколози, специалисти, работещи с опасни отпадъци, инженери и други професионалисти, които работят в областта на екологичната превенция.

 

SMART Project and Consulting е консултантска компания, която предоставя стратегически решения на своите клиенти, които искат успешно да управляват и развиват бизнеса си в съответствие с международните стандарти за качество. Компанията предлага услуги, насочени към подпомагане на всички видове организации с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж. Дейността ѝ е насочена предимно към биотехнологичната индустрия и други свързани икономически сектори, които имат за задача да създават и прилагат добри управленски практики (ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC и ISO / IEC 27001 и др.). SMART предлага мултидисциплинарни услуги за разработване на политики, оценка на въздействието, креативен дизайн и изпълнение, получаване на регулаторни одобрения, управление на риска и други. Компанията предоставя корпоративни и проектни екологични програми, стратегии за развитие, ефективни практики за оперативно управление и отчитане на резултатите. SMART има опит в управлението на проекти, финансирани от различни институции и по програми на Европейския съюз, както и в оценката на осъществимостта на различни оперативни програми, разработването на цялостна проектна документация и управлението на проекти. Компанията предлага семинари и обучения с висококвалифицирани лектори в областта на международните стандарти и актуални социални въпроси, които успешно съчетават теоретични знания и практически умения.

 

Университетът на Западна Атика (UNIWA) е основан през март 2018 г. по силата на Националния закон 4521 на Гърция чрез сливане на бившия Технологичен образователен институт в Атина и Университета за приложни науки в Пирея. Университетът има двайсет и седем катедри в рамките на пет колежа, които покриват широк спектър от научни области: социални, административни и икономически науки, инженерни науки, здравеопазване, хранителни технологии, приложни науки, изкуствознание и културология. Един от колежите е Националното училище за обществено здраве (НУОЗ), основано през 1929 г., което осигурява следдипломно и специализирано обучение на здравните специалисти и извършва научно-технологични изследвания в областта на общественото здраве и превантивната медицина, провежда лабораторни изследвания и тестове. НУОЗ предоставя експертизи на Министерството на здравеопазването, социалните грижи и социалните услуги на Република Гърция и други институции и организации от сектора на обществените услуги в Гърция. НУОЗ предлага курсове по различни теми, свързани с общественото здраве, в рамките на учебни програми по: обществено здраве и здравеопазване и околна среда; управление на общественото здраве и околната среда; професионално здраве; здравеопазване и екологично инженерство. Лекторите и изследователите имат богат преподавателски и административен опит, който им позволява да участват пълноценно в разработването и прилагането на модел за обучение, основан на компетентности, смесено обучение, трансфер и разработване на продукти и резултати, както и методи и техники за валоризация.

 

Институтът за социални изследвания и комуникации SOKO е частна компания със седалище в Билефелд. SOKO е средноголям институт, който се занимава предимно с първични емпирични изследвания, възложени му от правителствени ведомства, университети и други институции, включително количествени и качествени проучвания и оценка на събрани данни. Изследователските приоритети на Института са в областта на пазара на труда и социалната политика, образователната политика и сектора за възобновяема енергия. Институтът се занимава и с етични екологични и здравни изследвания със специален акцент в области като устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. SOKO си сътрудничи тясно със CELLS (Центъра за етика и право в естествените науки) при Университета „Лайбниц“ в Хановер (LUH) и с IALS (Международната академия за естествени науки) към Медицинското училище в Хановер (MHH). Заради високото качество на изследванията си и опитът на изследователите SOKO е търсен партньор в различни европейски проекти.

 

Alma Mater Studiorum – Болонски университет, е основан през 1088 г. и се радва на международно признание като университетски център за наука и изкуства. Университетът е разположен в пет кампуса в региона Емилия-Романя, има клон в Буенос Айрес и предлага над 200 учебни програми в рамките на 32 катедри на над 81 000 студенти. В университета се обучават и 5000 докторанти и други специализанти. Учените, участващи в Digit-BioTech, работят към Катедрата по селскостопански и хранителни науки (DISTAL), която е основана през 2012 г. и разполага със 145 преподаватели и 100 души административен и технически персонал. DISTAL провежда научни изследвания в няколко области, сред които: производство на храни и хранителни продукти, устойчива защита на растенията и опазване на околната среда. DISTAL притежава богат опит в областта на опазването на околната среда и в изграждането на устойчиви стратегии за нейното опазване и почистване. Ролята на DISTAL е да интегрира биотехнологичните подходи с подходи за намаляване на риска, основани на екостратегии, с цел повишаване на устойчивостта на околната среда.