DIGIT-BIOTECH: ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Ако едно движение има влияние, то се дължи на последователите му, а не на лидерите.
Саймън Синек

Целевите групи на инициативата Digit-BioTech извличат ползи от:

 • Участието си във всяка стъпка от прилагането на модела Digit-BioTech: от оформянето на стратегията и идентифицирането на целите до участието в планирането и реализирането на дейностите, оценката на резултатите и изпълнението на обучението.
 • Подкрепата за процеса на преподаване и обучение, в рамките на който преподавателите, обучителите и другите лица, подпомагащи обучението, се поощряват да надграждат и актуализират своите знания и умения, да създават учебно съдържание и да го предават на обучаващите се.

Партньорските институции, участващи в Digit-BioTech, извличат ползи от:

 • Въвеждането на нови подходи за изграждане на прозрачни квалификации, основани на принципите на Европейската квалификационна рамка и дескрипторите ѝ по отношение на резултатите от обучението по програмата на Digit-BioTech.
 • Подкрепата за прехода от обучение, ръководено от преподавателя, към обучение, ориентирано към и ръководено от обучаващия се, която ще помогне за прилагане на Европейската образователна стратегия на национално ниво и за поддържане на високо качество на образователните стандарти.

Екипите, които участват в Digit-BioTech, и подкрепящите ги организации извличат ползи от:

 • Професионалните лични контакти, мотивацията за работа в екип и мрежата на Digit-BioTech.
 • Допълването на експертните знания и умения, обхвата на дейностите и опита, които са в основата на изграждането на партньорството Digit-BioTech.
 • Фокуса върху добрите практики на споделените цели и постижения за създаване на добавена стойност за обществото.
 • Оценката на интелектуалните продукти на Digit-BioTech и умножаването на техния ефект.
 • Оценката на процеса по придобиване на нови компетентности чрез онлайн и офлайн апробация на програмата Digit-BioTech и събраните и анализирани отзиви.

… И ОТВЪД

На местно и регионално равнище Digit-BioTech:

 • Насърчава създаването на мрежа от висши училища и други обучители на местно и регионално ниво.
 • Повишава информираността относно предимствата и предизвикателствата при прилагането на дигиталните технологии в сферата на биотехнологиите.
 • Мотивира местните и регионалните заинтересовани страни да търсят финансова подкрепа за образователни цели.
 • Предлага електронно базирани образователни и технологични знания на организации, които не са част от консорциума Digit-BioTech.
 • Използва Платформата за отворено съдържание Digit-BioTech, за да повиши интереса на потребителите към електронното обучение, да подкрепи устойчивостта на резултатите и да допринесе за развитието на местната и регионалната икономика.
 • Разширява обучението в посока хармонизация с изискванията на Европейската и Националната квалификационна рамка и принципите на системите на висшето образование и улеснява интегрирането на подхода, ориентиран според резултатите от обучението (към който се придържа Digit-BioTech), в местните и регионалните структури на висшето образование.
 • Въвежда добри практики в използването на иновативни учебни програми и придобиването на професионални знания, умения и чувство за отговорност.

На национално и европейско равнище Digit-BioTech:

 • Поощрява различни инициативи (събития за обмяна на опит, семинари, срещи и разговори, медийни изяви и др.), за да сподели положителния си опит в областта на биотехнологиите и цифровите технологии.
 • Създава интелектуални продукти, които са хармонизирани с изискванията на Европейската и Националната квалификационна рамка за подкрепа на националните системи за висше образование.
 • Допринася за повишаване на капацитета за обучение на организациите – партньори по Digit-BioTech, и потенциала им за трансфер и споделяне на опит и специализирана информация.
 • Укрепва връзките между институциите, предлагащи формално обучение, и организациите, предлагащи неформално и информално обучение, като използва дескрипторите на Европейската квалификационна рамка като общ инструмент за оценка и валидация на знанията и последващата им трансформация в структурата на националната и европейската икономика.

На международно равнище Digit-BioTech:

 • Прилага инструменти за валидиране и признаване на образованието и квалификацията, които преодоляват разликите между формално и неформално и информално обучение, за да подобрят трансевропейския процес на плавен преход от образование към работа и продължаващо обучение.
 • Предоставя възможности на целевите групи за напредък в кариерата и за развитие на компетентност на международно равнище.
 • Трансформира стратегията си в международно признат алгоритъм за повишаване на квалификацията чрез осигуряване на техническа компетентност и умения на целевите групи.
 • Съчетава успешно знанията, практиката и иновативните тенденции в политиката на Европейския съюз в областта на висше образование.