DIGIT-BIOTECH И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Образованият човек е онзи, който е научил как да учи… и да (се) променя.

Карл Роджърс

Digit-BioTech е ключ към:

 • Изграждане на стратегия за въвеждане на иновативни работещи знания и умения, придобити в образователната система.
 • Стимулирането на развитието на човешките ресурси.
 • Увеличаване на шансовете за подобряване на условията на пазара на труда и за икономически напредък във всички страни на партньорските организации, които се борят с висока безработица сред младите хора.

Digit-BioTech осигурява:

 • Учебно съдържание, организирано като учебни резултати, всеки със специфични характеристики по веригата „знания – умения – отговорност – самостоятелност“, и структурирани в персонализирани пътеки за смесено обучение, разработени за конкретните целеви групи по проекта Digit-BioTech.
 • Прилагане на изискванията на Европейската и Националната квалификационна рамка и принципите на системите за висше образование за всеобхватно и по-лесно признаване на придобитите компетентности.
 • Оценка на резултатите от обучението по точкова система в синхрон с Европейската система за трансфер на кредити и в съответствие със стандартите на Европейската рамка за осигуряване на качество (EQAR), създадена от Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA).
 • Фокус върху информационните и комуникационните технологии, новите технологии и дигиталната компетентност.
 • Иновативни учебни програми, образователни методи и курсове за обучение.

Програмата за обучение Digit-BioTech е:

 • Персонализирана и ориентирана към обучаващия се.
 • Предоставя прозрачни и широко признати знания, умения и квалификации.
 • Ориентирана към вътрешна и трансгранична мобилност.

Обучаващите се по програмата DigitBio-Tech:

 • Проявяват независимост при планиране на обучението и при търсене на решения на различни проблеми и казуси.
 • Предпочитат самостоятелна среда за самообучение.
 • Могат да поемат инициативата.
 • Мотивирани са да са ефективни, когато работят в екип.
 • Интересуват се от експериментално и практическо обучение.
 • Предпочитат да имат избор на модел, режим и гъвкавост при обучението си.
 • Стремят се да придобият гъвкави умения, които да прилагат в различна работна среда.