DIGIT-BIOTECH: ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

 

 1. Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech

Координатор: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Съдържание: отворено / достъпно онлайн / дигитално образование – отворени онлайн курсове със свободен достъп за всички

Среда: уебсайт

Езици: английски, български, немски, гръцки, италиански

    Платформата за отворено съдържание Digit-BioTech Open е иновативен инструмент, който използва 2b уебинтерфейс и технологии за 3D изображения, за да предложи безплатно самостоятелно онлайн обучение в областта на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии. Уебсайтът насърчава надграждането на уменията и компетентностите сред работещите в областта на висшето образование и студентите.

Платформата е инструмент за отворено обучение и функционира като гъвкава електронна среда, която предоставя възможност за смесено обучение, основано на компетентности, бази от знания и платформа за обмен на опит, включващи следните компоненти:

 1. Подпространство за събиране и съхранение на знания в рамките на модела Digit-BioTech, което съдържа основните идеи, цели, амбиции и подходи на метода Digit-BioTech, както и кратко въведение, описващо възможностите за обучение и интелектуалните продукти, партньорството, експертизата и компетентностите, предлагани от Digit-BioTech.
 2. Концепцията на Digit-BioTech – под формата на „Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)“ и Ресурси „Наука за образование“ – е част от специализирано подпространство на платформата, посветено на възможностите за смесено обучение, насочено към целевите групи на Digit-BioTech: учени, изследователи и студенти. Тук се предоставя достъп до всички резултати от обучението, организирани в персонализирани пътеки за смесено обучение, заедно с ръководства за потребителите за по-добро разбиране и усвояване на учебното съдържание и 3D образователни изображения.
 3. Методология за разпространение и приложение на Digit-BioTech: уебсайтът е комуникативна среда, която предлага достъп до всички инструменти и материали за разпространение, с цел да се осигури преносимост на модела Digit-BioTech и устойчивото му въздействие както по време на проекта, така и след неговия край.

Отворената платформа за съдържание Digit-BioTech предоставя възможности за обучение извън класната стая, като прилага нови технологии с акцент върху дисциплините с най-голям ефект върху практическия опит. Иновативният уебинтерфейс съчетава система за управление на съдържанието с технология за управление на взаимодействията с потребителите (CRM), която позволява на университетите да се съобразяват с нуждите на студентите и да работят за подобряване както на дигиталните им умения, така и на перспективите им за кариерно развитие.

Свободният достъп до уебсайта Digit-BioTech повишава преносимостта и по-широкото прилагане на учебните ресурси, предоставяни от Digit-BioTech. Уебсайтът е:

 • Лесен за използване и навигация
  • Съвместим и мащабируем
  • Добре проектиран, информативен, последователен и ориентиран към резултатите
 • Организиран по логичен начин и удобен за потребителя
  • Видим във всички търсачки, оптимизиран за привличане на органичен трафик при търсене
 • Визуално привлекателен, изчистен и функционален

 

 1. Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)

Координатор: Научноизследователски и развоен център „Биоинтех“

Съдържание: Курсове / учебна програма

Среда: уебсайт

Езици: английски, български, немски, гръцки италиански

Учебната среда и референтният модел Digit-BioTech (LARM) предоставя иновативна учебна програма, базирана на информационните и комуникационните технологии и биотехнологиите, както и стратегическа система за организация на образователния процес в съответствие с изискванията на Европейската и Националната квалификационна рамка и изискванията на системите за висше образование. Съдържанието ѝ се определя на етапа на приложение на Digit-BioTech модела въз основа на анализ на нуждите на съществуващите университетски програми по отношение на изискванията на целевите групи.

    Учебната програма Digit-BioTech включва следните теми:

Модул I. Предизвикателства пред зелените технологии от страна на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии, със следните резултати от обучението:

Системна биология и омикс технологии

Приложение на технологията на 3D принтирането и информационните и комуникационните технологии в областта на зелените продукти и процеси

Биосензори и биочипове за устойчиво бъдеще

Зелени информационни и комуникационни технологии и енергетика: от интелигентни към „мъдри“ стратегии

Научни ресурси с отворен достъп: Дигитални бази от данни

Модул II. Информираност и приемане на биотехнологичните проблеми, със следните резултати от обучението:

Социална и политическа приемливост на съвременните биотехнологични инструменти

Полза за околната среда от съвременното приложение на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии

Биоетика и съвременни биотехнологии

Разработването на LARM включва:

 • Въвеждане на дигитални компетентности: грамотност в областта на информационните и комуникационните технологии и управлението на данни; комуникация и сътрудничество; дигитално съдържание и творчество; безопасност и развитие; решаване на проблеми.
 • Определяне на резултатите от обучението, включително знания и умения и отговорност и самостоятелност, които могат да бъдат постигнати след усвояване на учебното съдържание.
 • Формулиране на пътеки за смесено обучение, насочени както към работещите в системата на висшето образование, така и към обучаващите се в бакалавърски и магистърски програми и нива 6, 7 и 8 на Европейската и Националната квалификационна рамка и изискванията на системите за висше образование.
 • Предоставяне на съответните точки по Европейската система за трансфер на кредити за пътеките за смесено обучение и квалификация в числова равностойност, за да се отрази относителната тежест на единиците спрямо традиционната квалификация.
 • Превод на всички учебни материали на пет езика: английски, български, немски, гръцки, италиански.

За успешната реализация на учебната програма Digit-BioTech се прилагат следните мерки:

 • Оценка на обучаващите се на входно ниво.
 • Описание на задачите и ролите на професионалистите във висшето образование и на лицата, вземащи решения.
 • Следване на ефективна методология за организация на знанията.
 • Планиране на процеса на преподаване и учене: проектиране и разработване на учебни програми.
 • Определяне на структурата на курса и изграждане на пътеките за смесено обучение: дефиниране на описателни характеристики и критерии за резултатите от обучението.
 • Прилагане на методи за организиране на онлайн и офлайн инструменти за смесено обучение (аудио, видео, текст, демонстрация, интерфейси, 3D изображения и др.).
 • Използване на  последователни техники за подпомагане и оценка на учебния процес.
 • Предоставяне на обратна връзка: използване на общи критерии за оценка.
 1. Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“

Координатор: Университетът на Западна Атика (UNIWA)

Съдържание: Методология / ръководство

Среда: уебсайт

Езици: английски, български, немски, гръцки, италиански

Ръководството „Преподаване и учене във висшето образование“ е насочено към работещите във висшето образование и е включено в структурата на пътеките за смесено обучение. Специален акцент се поставя върху електронното обучение и начините за представяне на доказателства за акредитация на сертификатите за преподаване и популяризиране, включително с цел разширяване на използването на портфолиото на преподавателя. Професионалисти от различни дисциплини биха могли да се възползват от анализите и насоките за преодоляване на предизвикателствата в преподаването, ученето и оценяването.

Ръководството е разделено на две части и включва както основните принципи за ефективно преподаване във висшето образование, така и насоки за използването на уебплатформата Digit-BioTech.

Първата част от ръководството включва теми за:

 • Начина, по който учат студентите (лекции в големи групи, преподаване и учене в малки групи, преподаване и обучение, свързано с квалификацията и професионалната реализация, електронно обучение и др.)
 • Проектиране и разработване на учебни програми за преподаване и обучение в системата на висшето образование
 • Оценяване на обучението на студентите
 • Оценяване на курсовете: качество на преподаване, стандарти и усъвършенстване

Втората част от ръководството съдържа:

 • Специфични казуси
 • Примери от реалния живот
 • Връзки към уебсайта Digit-BioTech
 • Подробно описание на това как професионалистите във висшето образование могат да се възползват от възможностите за смесено обучение, предоставяни им от уебплатформата Digit-BioTech

Ръководството обобщава най-ефективните съвременни методологии за успешно преподаване, като същевременно поставя акцент и върху необходимостта от приложение на дигиталните технологии във висшето образование. Потенциалът ѝ за приложимост в различни области се дължи на: измеримото положително въздействие върху качеството и компетентността при преподаването; качествения методологичен подход за преподаване, основан на аргументирани и тествани теоретични подходи; дискусията по ключови въпроси, свързани с модернизацията на висшето образование; моделите за използване на информационните и комуникационните технологии в образователен контекст.

 1. Комплект за интелигентно учене

Координатор: Alma Mater Studiorum – Болонски университет

Съдържание: Методология / ръководство

Среда: уебсайт

Езици: английски, български, немски, гръцки, италиански

Ученето е умение. За да имат успех в университета, студентите трябва отлично да усвоят и да тренират това умение, т.е. да съумеят да го практикуват, за да развият ефективни навици за учене. „Комплектът за интелигентно учене“ е специализирано ръководство за студенти от бакалавърски и магистърски програми и е част от пътеките за смесено обучение на студентите.

Комплектът описва методи за ефективно учене, включва анализ на предимствата на висшето образование и съветва студентите как да се възползват от платформата за смесено обучение Digit-BioTech, за да изминат успешно пътя към желаната кариера и работно място.

Специално внимание се обръща на управлението на времето, самодисциплината, концентрацията, запаметяването, организацията и усилията. Студентите ще открият какъв стил на учене предпочитат, как да организират обучението си и как да запаметяват – умения, които могат да бъдат лесно интегрирани в други области от живота и кариерата им или във всяка друга дейност, изискваща мисъл, планиране, обработка на информация и самодисциплина.

„Комплектът за интелигентно учене“ дава насоки на студентите да използват „Учебната среда и референтния модел Digit-BioTech (LARM)“ за постигане на целите за обучение и дава съвети, основани на казуси, как да потърсят и да извлекат максимална полза от модела. В комплекта са включени и разяснения относно процеса на оценяване и сертифициране на учебните постижения, както и критерии за успех. Високият потенциал за трансфер на знанията и уменията, предоставени от „Комплекта за интелигентно учене“, се дължи на това, че студентите:

 • усвояват умения, необходими за ефективно учене, които могат да прилагат на работното си място;
 • следват персонализирани учебни пътеки, съобразени с обстоятелствата, местоположението и интересите си;
 • разбират въздействието и възможностите за трансфер на нещата, които учат.

 

DIGIT-BIOTECH: СЪБИТИЯ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

СЕМИНАР: Биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии: какво представляват и как променят живота ни

Кога: юни / юли 2020

Къде: София, България

Организатор: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Целеви групи: представители на университети, публично-частни партньорства, научноизследователски и развойни центрове, административни институции; преподаватели, учени и представители на други образователни институции.

Интелектуални продукти

Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech

Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“

Цели:

 • Увод в екологичните конкурентни предимства, свързани с биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии, и в иновативните стратегии за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и здравето чрез прилагане на дигитални подходи във висшето образование.
 • Представяне на два интелектуални продукта на Digit-BioTech.
 • Дискусия относно въздействието на дигиталните технологии и метода на смесеното обучение върху безплатната електронна платформа за онлайн обучение (всички участници получават постоянен достъп до Платформата за отворено съдържание Digit-BioTech).
 • Събиране на отзиви, които да се използват за подобряване на интелектуалните продукти на Digit-BioTech, както и при бъдещото внедряване на LARM.

СЕМИНАР: Иновативни решения, основани на информационните и комуникационните технологии, в сектора на биоикономиката

Кога: октомври 2020 / септември 2021

Къде: София, България

Организатор: SMART Project and Consulting

Целеви групи: представители на биотехнологични малки и средни предприятия и други компании, специалисти от сектора за информационни технологии и изследователските центрове, лица, отговорни за политиките в областта.

Интелектуални продукти:

Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)

Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech

Цели:

 • Насърчаване на научните изследвания, трансфера на знания и образователните иновации в сектора на биотехнологиите чрез прилагане на съвременни дигитални технологии за подобряване на производителността, устойчивостта и конкурентоспособността.
 • Предоставяне на възможности за използване на информационните и комуникационните технологии като източник на безплатно онлайн образование в областта на зелените биотехнологии.
 • Анализ на предимствата и пътищата за ефективно внедряване на два интелектуални продукта на Digit-BioTech.
 • Разговор за иновативната стратегия за смесено обучение и ролята ѝ за подобряване на решенията в областта на опазването на околната среда.
 • Очертаване на предимствата на знанията и уменията, предоставени от Digit-BioTech, и въздействието им върху стратегията за преминаване към зелена устойчива икономика, основана на знанието.
 • Обмяна на опит за инструментите за подкрепа на иновациите във висшето образование в областта на биотехнологиите и за внедряване на знанията от най-новите научни изследвания в учебните програми.
 • Дискусия за ключовите аспекти на работата с информационните и комуникационните технологии, необходими за висшето образование, които ще повлияят на бъдещото развитие на сектора за биотехнологии.
 • Разпространяване на информационни материали за постиженията и капацитета на Digit-BioTech.

СЕМИНАР: Иновации в областта на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии за производство на устойчиви продукти и предлагане на устойчиви услуги

Кога: май / юни 2021

Къде: София, България

Организатор: Научноизследователски и развоен център „Биоинтех“

Целеви групи: специалисти в областта на устойчивите биотехнологии: представители на институциите в системата на висшето образование, научноизследователските центрове и малките и средните предприятия в областта на биотехнологиите и информационните технологии; подходящи заинтересовани лица.

Интелектуални продукти:

Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)

Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“

Цели:

 • Дискусия за ролята на информационните и комуникационните технологии като иновативни инструменти в подкрепа на устойчивото икономическо развитие.
 • Разговор за различните възможности, които имат малките и средните предприятия, научноизследователските организации и други заинтересовани лица, за интегриране на ресурсите на Digit-BioTech в биотехнологичните процеси и разработването на продукти.
 • Очертаване на новите аспекти на цифровите технологии при предлагането на услуги в областта на биологията и биотехнологичните изследвания.
 • Представяне на два интелектуални продукта на Digit-BioTech.
 • Оценка на резултатите чрез събиране на отзиви, които да помогнат за идентифициране на пропуските и подобрение на продуктите.
 • Обсъждане на формата и съдържанието на материалите в контекста на националните изисквания към системите за висше образование.
 • Разпространяване на информационни материали за постиженията и капацитета на Digit-BioTech.

СЕМИНАР: Нови перспективи и иновации в областта на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии за подобряване на качеството на живот

Кога: март / април 2021

Къде: Атина, Гърция

Организатор: Националното училище за обществено здраве (НУОЗ)

Целеви групи: представители на институциите в системата за висше образование и професионалисти от секторите за биотехнологии и информационни и комуникационни технологии, както и на правителствени и неправителствени организации, компании, институции за неформално образование, експертни институти.

Интелектуални продукти:

Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech

„Комплект за интелигентно учене“

Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“

Цели:

 • Обмяна на информация за използването на учебната програма Digit-BioTech и резултатите от обучението на целевите групи.
 • Представяне на три интелектуални продукта с акцент върху достъпността на курсовете за обучение, принципа на смесеното обучение и функционалността им.
 • Разговор за иновациите в областта на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии и бъдещите им приложения в обществения живот за извличане на ползи за околната среда.
 • Идентифициране на наличните експертни познания на всички свързани институции.
 • Установяване на възможностите за организация на мрежа за висше образование в областта на информационните и комуникационните технологии в помощ на биотехнологичната индустрия.
 • Идентифициране на пропуските в знанията и нуждите на изследователите.
 • Анализ на ролята на Digit-BioTech в обучението на човешките ресурси и развитието на технологиите.
 • Очертаване на връзките между националните и европейските стратегии за осигуряване на по-широк достъп до възможности за обучение и подкрепа на заетостта в сектора за биотехнологии.
 • Повишаване на информираността на целевите групи за значението на новите стратегии за развитие и на инструментите за повишаване на квалификацията.

Семинар: Стимулиране на икономическото и социалното развитие с подкрепата на биотехнологиите и  информационните и комуникационните технологии

Кога: юни / юли 2021

Къде: Германия

Организатор: Институт за социални изследвания и комуникации (SOKO)

Целеви групи: професионалисти от секторите за биотехнологии и информационни технологии, изследователските центрове и институтите, университетите и академиите.

Интелектуални продукти:

Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech

Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)

Комплект за интелигентно учене

Цели:

 • Представяне на възможностите за интегриране на новите знания и умения, предоставяни от Digit-BioTech, в различни области на обществения живот и бизнеса.
 • Анализ на ролята на информационните и комуникационните технологии и въздействието им върху биотехнологиите и приноса им за развитието на зеленото общество.
 • Дискусия върху изискванията към обучението в областта на приложение на Digit-BioTech и представяне на три интелектуални продукта.
 • Установяване на контакти със специалисти от висшето образование и студенти в бакалавърски и магистърски програми с цел оценка и популяризиране на пътеките за смесено обучение, разработени от Digit-BioTech.
 • Апробация на „Комплекта за интелигентно учене“ на национално ниво.
 • Анализ на най-новите икономически и социални тенденции с акцент върху иновациите като част от стратегията за подобряване на качеството на живот.
 • Разпространяване на постиженията на Digit-BioTech на национално и международно равнище.
 • Изграждане на по-широки партньорства и мрежи в подкрепа на обучението, предоставяно по Digit-BioTech.

Семинар: Във фокуса: Интелигентните биотехнологии и информационните и комуникационните технологии в подкрепа на зелената икономика

Кога: октомври / ноември 2021

Къде: Болоня, Италия

Организатор: Болонски университет

Целеви групи: представители на университетите, академиите, научноизследователските и развойни центрове; лица, отговарящи за политиките; свързани заинтересовани лица.

Интелектуални продукти:

Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)

Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“

Цели:

 • Информиране на участниците за предимствата и ограниченията на европейските стратегии за хармонизиране на университетското обучение с изискванията на пазара на труда.
 • Представяне на знанията, практическите умения, техники и идеи, които целевите групи могат да придобият, ако следват модела и програмата, разработени от Digit-BioTech.
 • Очертаване на ролята на информационните и комуникационните технологии и биотехнологиите в подкрепа на устойчивата икономика и общество и необходимостта от адекватно обучение в областта.
 • Представяне на три интелектуални продукта на Digit-BioTech.
 • Дискусия върху биотехнологичните и дигиталните стратегии в подкрепа на зелената икономика и предприемачеството и пътищата, по които резултатите от Digit-BioTech могат да подобрят компетентността и кариерните перспективи за крайните потребители.
 • Идентифициране на начините за укрепване на зелената икономика чрез предоставяне на възможности за по-добро обучение в рамките на Digit-BioTech.
 • Изграждане на мрежа от крайни потребители на LARM: образователни специалисти, студенти, представители на научноизследователски организации и малки и средни предприятия, работещи в областта на биотехнологиите и устойчивото развитие.
 • Разпространяване и популяризиране на постиженията на Digit-BioTech.