ВРЕМЕНАТА, В КОИТО ЖИВЕЕМ

Да живееш в интересни времена.

китайска пословица/проклятие

В съвременната епоха на биологията и биотехнологиите преодоляването на глобалните предизвикателства като недостига на ресурси и на храна, климатичните промени и завръщането на стари и появата на нови болести все по-неотменимо зависи от научния и технологичния прогрес в естествените науки.

Борбата с всички тези проблеми изисква висококвалифицирани специалисти със задълбочени специализирани знания, адекватни умения и необходимата гъвкавост, които освен това притежават компетентност в областта на информационните и комуникационните технологии, които днес са абсолютно необходими във всяка една дейност.

Оказва се, че човечеството зависи от преподавателите и менторите в системата на висшето образование, които да поемат комплексната си роля – да са едновременно специалисти, които решават проблеми, но и консултанти и анализатори. Да не забравяме също, че образованието през новия век всъщност е непрекъснат процес на съвместна работа – преподавателите в тясно сътрудничество със студентите определят методите на учене и процедурите по оценяване, установяват учебните потребности на обучаващите се и заедно работят за придобиване на безценен опит чрез създаване, приложение и адаптиране на учебното съдържание.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИОТЕХНОЛОГИИТЕ?

Под наименованието „биотехнологии“ разбираме широк спектър от технологии, които:

 • Използват живи организми или части от тях, за да произвеждат други продукти: лекарства и медицински материали, хранителни добавки, екологично чисти химикали, биогорива и нови функционални материали.
 • Може да се използват за разграждане на токсични и вредни химикали и агенти за решаване на екологични проблеми.
 • Съдействат в борбата с редица глобални предизвикателства: климатичните промени, застаряването на населението, продоволствения недостиг, енергийната сигурност и разпространението на инфекциозни заболявания.
 • Имат нарастваща ключова роля в нашето ежедневие.
 • Използват се в здравеопазването, селското стопанство и промишлеността и именно те са в основата на отговора на най-важните жизнени нужди на човечеството.
 • Носят огромни ползи, но и несъмнени рискове и предизвикателства, които трябва да бъдат разрешени чрез диалог между заинтересованите страни, включително политици, експерти, представители на широката общественост и на неправителствения сектор.

ТРАНСФОРМИРАЩИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

През последните десетилетия информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са в основата на промените в много области на човешката дейност:

В образованието: Информационните и комуникационните технологии променят начините, по които учениците учат, действат, реагират и изпълняват задачи; както и методиката, по която преподавателите преподават, обучават и оценяват.

В индустрията: Информационните и комуникационните технологии променят моделите, по които компаниите изследват, планират, произвеждат, взаимодействат помежду си и с клиентите и партньорите си, предлагат продуктите и услугите си на пазара и разпространяват информация за дейността си; както и пътищата, по които клиентите достигат до нужните им продукти и услуги, правят своя избор и закупуват необходимата им стока.

На пазара на труда: Информационните и комуникационните технологии променят каналите, които работодателите използват, за да търсят служители, да рекламират предложенията си за работа и да наемат хора; както и каналите, които служителите използват за търсене, самореклама и приемане на оферти за работа.

В ежедневието: Информационните и комуникационните технологии променят начините, по които хората се хранят, движат, шофират, играят, общуват; както и как избират, създават и се забавляват.

В света около нас: Информационните и комуникационните технологии променят посоката, в която човечеството изследва, използва, спестява и поддържа природни ресурси.

БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

 • Информационните и комуникационните технологии са част от много нови биотехнологични процеси, продукти и др.
 • Биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии могат да съдействат за намаляване и предотвратяване на отрицателните въздействия на редица човешки дейности върху околната среда и здравето на хората.
 • Биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии осигуряват подкрепа за устойчивото технологично развитие.

…И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

 • Липсват достатъчно висококвалифицирани специалисти в областта на биоинформатиката.
 • Биолозите не притежават нужните познания в областта на информатиката и математиката.
 • Математиците и софтуерните инженери не знаят как да използват данните от биологичните и биотехнологичните изследвания и приложения.
 • Наблюдават се сериозни различия в компетентността на специалистите в областта на информатиката и тези в биологичните науки.