Дисеминацията е инструмент, който представя работата на консорциума Digit-BioTech, като:

 • Споделя резултатите, уроците и постиженията извън консорциума Digit-BioTech, за да се даде възможност на широката общественост да се възползва от тях.
 • Определя посоките за разпространение на резултатите по време на проекта и след края му.
 • Включва целевите групи от самото начало на проекта, за да насърчи комуникацията с възможните заинтересовани аудитории, които биха могли да се възползват максимално от резултатите от Digit-BioTech.
 • Очертава мерките за разпространение, каналите и подходяща рамка за разпространение на постиженията на Digit-BioTech както във, така и извън рамките на партньорството по Digit-BioTech.

Целите на Digit-BioTech за разпространение обхващат:

 • На местно и регионално равнище – заинтересовани страни, експерти във висшето образование и други специалисти (професионалисти във висшето образование, образователната общност, местните образователни власти, преподавателските сдружения, преподаватели, оценители);
 • На национално и европейско равнище – лицата, вземащи решения в сектора на висшето образование и заетостта, които подпомагат процеса на прилагане на резултатите; работодатели и социални партньори от съответните икономически сектори (онлайн професионални групи, организатори на събития и др.); външни експерти, участващи в процеса на оценка; пресата и медиите; широката общественост.

Дейностите, насочени към целите на Digit-BioTech, включват:

 • Изпълнение на дейностите в местен мащаб: създаване на национални звена за вътрешно разпространение.
 • Създаване на Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech, поддържането и редовното ѝ обновяване.
 • Изграждане на база от знания в рамките на Digit-BioTech – под формата на продуктите „Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)“ и помощните ресурси Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“, Комплект за интелигентно учене, насочен към студентите, и Ресурси „Наука за образование“.
 • Структуриране на познавателното съдържание с помощта на външни експерти (асоциирани партньори) и определяне на условията за прилагане на инструментите на Европейския съюз за валидиране на образователни инициативи – Европейската и Националната квалификационна рамка и Европейската система за трансфер на кредити.

Мерките извън партньорството Digit-BioTech включват:

 • Разпространение чрез платформата на резултатите по програмата „Еразъм+“.
 • Използване на уебсайта на Digit-BioTech, както и на уебстраниците на организациите за автоматично събиране на информация при актуализацията на съдържанието и учебните материали.
 • Организиране на срещи и посещения на ключови заинтересовани страни за разпространение на материали.
 • Организиране и посещение на събития, в рамките на които се провеждат открити дискусии и разговори, напр. информационни сесии, семинари (включително онлайн), обучителни курсове, изложби, търговски изложения, демонстрации или оценка от колегите.
 • Разпространение на целеви материали като доклади, статии в печата, бюлетини, съобщения за пресата, листовки, брошури.
 • Използване на различни канали за медийно отразяване (радио, телевизия, YouTube, видеоклипове, подкастове, приложения).
 • Използване на социалните медии за популяризиране на резултатите от Digit-BioTech.
 • Участие в публични събития – клъстерни дейности за по-широко разпространение на информацията на национално, европейско и световно равнище.
 • Използване на марката и логото на Digit-BioTech.
 • Използване на съществуващите контакти и мрежи – информиране на професионалисти, работодатели, младежки организации, образователни организации чрез демонстрации на резултатите от Digit-BioTech.

ОТВЪД ПАРТНЬОРСТВОТО DIGIT-BIOTECH

Успехите при разпространението и мерките за използване на резултатите допринасят за външното, обективно признание на работата, извършена в рамките на Digit-BioTech, както и гарантират устойчивостта на резултатите с цел:

 • Повишаване на осведомеността и фокус върху европейската добавена стойност на дейностите, подкрепени по програмата „Еразъм+“.
 • Разширяване на въздействието чрез разпространение на информация за Digit-BioTech сред широката общественост и очертаване на перспективите за бъдещо използване на резултатите от Digit-BioTech и евентуален трансфер на учебните материали.
 • Ангажиране на заинтересованите страни и целевите групи.
 • Споделяне на основните изводи от инициативата, достигнатите решения и придобитото ноу-хау.
 • Положително възприемане от страна на обществеността въз основа на споделените политики и практики.
 • Насърчаване на по-широко участие в програмата „Еразъм+“.
 • Полагане на основите на нови партньорства.

Резултати след края на Digit-BioTech:

 • Част от Платформата за отворено съдържание Digit-BioTech ще бъде достъпна безплатно:
 • От познавателните ресурси това са:
     • Четирите интелектуални продукта.
     • Мерките за управление и администрация на проекта.
     • Информационните и другите учебни материали от шестте семинара.
 • От обучителната част:
  • Иновативният инструмент, който използва подхода за смесено обучение за провеждане на самостоятелно онлайн обучение в областта на информационните и комуникационните технологии в помощ на зелените биотехнологии, организирано в модули, проектирани и пригодени за целевата аудитория и преведени на пет езика: английски, български, немски, гръцки, италиански.

Пътеките за смесено обучение (BLP) ще бъдат достъпни след безплатна регистрация.

 • Всички резултати от Digit-BioTech са безплатни с изключение на методологията за смесено обучение, която представлява стратегия за организиране на единици учебни резултати под формата на пътеки за смесено обучение, които се предлагат като персонализирани учебни пътеки в режим на обучение, основан на информационните и комуникационните технологии.
 • Структурата на пътеките за смесено обучение е подчинена на изискванията на Европейската и Националната квалификационна рамка и принципите на системите за висше образование и използва инструментите за валидиране на Европейската система за трансфер на кредити за повишаване на квалификацията чрез осигуряване на техническа компетентност и умения на целевите потребители.

Устойчивостта на Digit-BioTech се дължи на:

 • Иновативните учебни материали и практическите инструменти за преподаване и ръководство в процеса на обучение с акцент върху познавателното съдържание, разпределено в модулите за обучение, ориентирани към обучаващите се и тематично специализирани.
 • Образователният подход, базиран на резултати от обучението, се предлага като подход за смесено обучение, съобразен с индивидуалните потребности за придобиване на конкретни компетентности.
 • Съчетаването на виртуално пространство и образователно съдържание: инструментите са удобни за потребителите и осигуряват достъп до нужното обучение за всеки, на всяко място и по всяко време.
 • Иновациите, които предопределят широкото социално и икономическо въздействие на проекта, защото допринасят за напредъка в организацията на националните системи за висше образование.

DIGIT-BIOTECH постига целите на „Еразъм+“, защото предлага:

 • Възможности за представителите на целевите групи да се учат, да се обучават и да трупат ценен професионален и житейски опит.
 • Практическо образование и обучение на младите хора, което е ориентирано към пазара на труда и изискванията на работните места.
 • Стратегия за развитие на дигиталното образование и използване на информационните и комуникационните технологии.
 • Продукти, предлагани на пет езика, които да поддържат езиковата компетентност на представителите на целевите групи.
 • Признаване на умения, включително такива, придобити извън официалната образователна система.
 • Подкрепа за формиране на стратегически партньорства между образователни институции и бизнес организации с цел насърчаване на подобряване на качеството на обучение и иновации.
 • Насърчаване на формирането на „съюзи на знанието“ и „съюзи за специализирани умения“ с цел запълване на пропуските в уменията и насърчаване на предприемачеството чрез подобряване на учебните програми и квалификацията с подкрепа за реалното сътрудничество между бизнеса и образователния сектор.
 • Инициатива за насърчаване на иновациите в педагогиката и прогресивната реформа на политиките в образованието и трудовия пазар на национално ниво.
 • Достъп до преподаване и научни изследвания в подкрепа на интеграцията между системите за висше образование на четири държави от Европейския съюз.