DIGIT-BIOTECH: INTELLECTUAL OUTPUTS

 

 1. Ανοιχτή πλατφόρμα ψηφιακής-βιοτεχολογικής κοινοπραξίας

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski

Περιεχόμενο: Ανοιχτή / ηλεκτρονική / ψηφιακή εκπαίδευση – μαζική ανοικτή on-line μαθήματα (MOOC)

Μέσα: ιστοσελίδα

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά

Η ανοιχτή πλατφορμα ψηφιακής-βιοτεχνολογικής (Digit-Biotech) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη διεπαφή web 2b και την τεχνολογία 3D απεικόνισης για να προσφέρει δωρεάν ηλεκτρονική μόρφωση στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ. Ο ιστότοπος ενθαρρύνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των ακαδημαϊκών επαγγελματιών και των φοιτητών.

Η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο ανοιχτής μάθησης που λειτουργεί ως ευέλικτο ηλεκτρονικό μέσο για την παροχή μαθησιακών ευκαιριών για βασισμένη σε ικανότητες ανάμεικτη μάθηση, βάση δεδομένων γνώσεων και πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών που περιλαμβάνει τις ακόλουθες λύσεις: 

 1. Ο τομέας της γνώσης του Digit-BioTech παρουσιάζει τις βασικές ιδέες, τους στόχους, τις φιλοδοξίες και τις προσεγγίσεις της μεθόδου Digit-BioTech μαζί με μια σύντομη εισαγωγή στις προσφερόμενες ευκαιρίες μάθησης και τις πνευματικές εκροές, τη συνεργασία Digit-BioTech, την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες.
 2. Η έννοια Digit-BioTech, η περιοχή μάθησης και το μοντέλο αναφοράς και η επιστήμη για τους εκπαιδευτικούς πόρους αποτελούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της πλατφόρμας που αφορά τις ευκαιρίες μικτής εκμάθησης για τις ομάδες-στόχους Digit-BioTech: ακαδημαϊκούς, ερευνητές και σπουδαστές. Αυτό το μέρος προσφέρει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που οργανώνονται σε εξατομικευμένες συνδυασμένες διαδρομές μάθησης (BLPs), καθώς και οδηγούς χρήσης για καλύτερη κατανόηση και απόκτηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, μαζί με 3D εκπαιδευτικές εικόνες.
 3. Το τμήμα διάδοσης και χρήσης Digit-BioTech: ο ιστότοπος είναι ένα διαφημιστικό μέσο που φιλοξενεί όλα τα εργαλεία και τα υλικά διάδοσης για να εξασφαλίσει τη συνολική δυνατότητα μεταφοράς της Digit-BioTech και τον βιώσιμο αντίκτυπό της κατά τη διάρκεια του έργου και μετά τη διάρκεια του έργου.

 

Η πλατφόρμα ανοικτού περιεχομένου Digit-BioTech παρέχει ευκαιρίες μάθησης πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες με επίκεντρο τα θέματα που έχουν μεγάλη επίδραση στη μαθησιακή εμπειρία. Η πρωτοποριακή διαδικτυακή διεπαφή συνδυάζει ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με τις τεχνολογίες διαχείρισης σχέσεων (CRM) που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να διαχειρίζονται τις ανάγκες των φοιτητών και να εργάζονται για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των μελλοντικών σταδιοδρομιών τους.

Η ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο Digit-BioTech ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς και την ευρύτερη εφαρμογή των πόρων κατάρτισης της Digit-BioTech. Ο ιστότοπος Digit-BioTech είναι:

 • Χρήσιμο και εύκολο στην πλοήγηση.
 • Συμβατό και κλιμακωτό.
 • Καλά σχεδιασμένη, ενημερωτική, συνεπής και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.
 • Οργανωμένο με λογικό τρόπο και φιλικό προς το χρήστη.
 • Ορατό σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, βελτιστοποιημένο για την οργανική επισκεψιμότητα αναζήτησης.
 • Οπτικός, διακριτικός και λειτουργικός.

 

 1. Περιοχή εκμάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM)

Συντονιστής: Κέντρο Ε & Α Biointech

Περιεχόμενο: Μαθήματα / πρόγραμμα σπουδών – Σχεδιασμός και ανάπτυξη

Μέσα: ιστοσελίδα

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά

Το μοντέλο αναφοράς για την εκμάθηση της περιοχής Digit-BioTech (LARM) επικεντρώνεται στην οργάνωση και την υλοποίηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στις ΤΠΕ και τη βιοτεχνολογία και ένα στρατηγικό σύστημα για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και εθνικού προσόντος Πλαίσια και τις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το περιεχόμενό του καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της φάσης σκοπιμότητας του Digit-BioTech με βάση την ανάλυση των αναγκών των υφιστάμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων σε σχέση με τις απαιτήσεις των ομάδων-στόχων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digit-BioTech περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα Ι. Πράσινες τεχνολογικές προκλήσεις από τη βιοτεχνολογία και τις ΤΠΕ για τη ζωή με τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

Βιολογία Συστημάτων και Τεχνολογίες Omics

Η Εφαρμογή της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και των ΤΠΕ για Πράσινα Προϊόντα και Διαδικασίες

Biosensors & Biochips για βιώσιμο μέλλον

Πράσινες ΤΠΕ και Ενέργεια: Από έξυπνες σε σοφές στρατηγικές

Επιστημονικοί πόροι με ανοικτή πρόσβαση: Ψηφιακές βάσεις δεδομένων

Ενότητα ΙΙ. Ευαισθητοποίηση και αποδοχή θεμάτων βιοτεχνολογίας με τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

Κοινωνική και πολιτική αποδοχή σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας

Περιβαλλοντικό όφελος από τη σύγχρονη εφαρμογή της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ

Βιοηθική και σύγχρονη βιοτεχνολογία

Η ανάπτυξη του Digit-BioTech LARM περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή ψηφιακών ικανοτήτων: πληροφόρηση και αλφαβητισμός των δεδομένων. επικοινωνία και συνεργασία · ψηφιακού περιεχομένου και δημιουργίας. την ασφάλεια και την ευημερία · και την επίλυση προβλημάτων.
 • Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων που καλύπτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την ευθύνη και την αυτονομία που μπορούν να επιτευχθούν και μετά την ολοκλήρωση του μαθησιακού περιεχομένου.
 • Διαμόρφωση των συνδυασμένων μαθησιακών διαδρομών (BLPs) που προβλέπονται τόσο για τους ακαδημαϊκούς όσο και για τους φοιτητές BSc / MSc και τα επίπεδα 6, 7 και 8 του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου προσόντων και του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Παροχή σημείων ECTS για τις Ομαδοποιημένες Διαδρομές Μάθησης και προσόντων σε αριθμητική μορφή που υποδεικνύουν το σχετικό βάρος μιας μονάδας σε σχέση με το παραδοσιακό πλήρες προσόν.
 • Μετάφραση όλων των εκπαιδευτικών υλικών σε πέντε γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά

Για την επιτυχή παράδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος Digit-BioTech, θα εφαρμόσουμε:

 • Αξιολόγηση των μαθητών στο επίπεδο εισόδου.
 • Περιγραφή των καθηκόντων και των ρόλων των επαγγελματιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.
 • Μεθοδολογία για την οργάνωση της γνώσης.
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας και μάθησης: σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος σπουδών.
 • Καθορισμός της διάρθρωσης του μαθήματος και του σχεδιασμού των οδών συνδυασμένης μάθησης (BLPs): καθορισμός περιγραφικών παραμέτρων για τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Εφαρμογή μεθόδων για την οργάνωση διαδικτυακών και offline μεθόδων συνδυασμένης μάθησης (ήχου, βίντεο, κειμένου, επίδειξης, διεπαφών, 3D απεικόνισης κ.λπ.).
 • Χρήση συνεκτικών τεχνικών υποστήριξης και αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Παροχή ανατροφοδότησης: χρήση γενικών κριτηρίων αξιολόγησης.

 

 1. Οδηγός «Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (UNIWA)

Περιεχόμενο: Μεθοδολογίες / κατευθυντήριες γραμμές – Μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής

Μέσα: ιστοσελίδα

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά

Ο οδηγός «Διδασκαλία και εκμάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και συμπεριλαμβάνεται στις οδούς συνδυασμένης εκμάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ηλεκτρονική μάθηση και στους τρόπους παροχής αποδεικτικών στοιχείων για διαπιστευμένα πιστοποιητικά διδασκαλίας και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης χρήσης διδακτικών χαρτοφυλακίων. Οι επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις σκέψεις σχετικά με τις προκλήσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση.

Ο οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη και προσφέρει τόσο τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας Digit-BioTech.

Το πρώτο μέρος του Οδηγού καλύπτει τα βασικά θέματα σχετικά με:

 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι σπουδαστές (διδασκαλία σε μεγάλες ομάδες, διδασκαλία και μάθηση σε μικρές ομάδες, διδασκαλία και μάθηση για απασχολησιμότητα, ηλεκτρονική μάθηση κ.λπ.)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία και τη μάθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών
 • Αξιολόγηση μαθημάτων: ποιότητα διδασκαλίας, πρότυπα και βελτίωση

Το δεύτερο μέρος του οδηγού προβλέπει τα εξής:

 • Ειδικές μελέτες περιπτώσεων
 • Παραδείγματα πραγματικής ζωής
 • Σύνδεσμοι στον ιστότοπο Digit-BioTech
 • Μια βήμα προς βήμα περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες μικτής εκμάθησης στην πλατφόρμα web Digit-BioTech

Ο Οδηγός συνοψίζει τις πιο αποτελεσματικές σύγχρονες μεθοδολογίες για την καλή διδασκαλία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αναγκαιότητα των ψηφιακών τεχνολογιών να εμπλακούν στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δυναμικό μεταφοράς του οφείλεται: στον μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την ικανότητα διδασκαλίας. η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση για τη διδασκαλία, βασισμένη σε θεμελιωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις. τη συζήτηση σχετικά με τα βασικά ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης · τους τρόπους χρήσης των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά πλαίσια.

 

 1. Φοιτητικό Smart Kit

Συντονιστής: Alma Mater Studiorum – Πανεπιστήμιο της Μπολόνια

Περιεχόμενο: Μεθοδολογίες / κατευθυντήριες γραμμές – Μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής

Μέσα: ιστοσελίδα

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά

Η μελέτη είναι μια δεξιότητα. Η επιτυχία στο πανεπιστήμιο απαιτεί υψηλό επίπεδο αυτής της ικανότητας. Οι μαθητές πρέπει πρώτα να μάθουν και να το εφαρμόσουν για να αναπτύξουν αποτελεσματικές συνήθειες μελέτης. Το Student Smart Kit είναι ένας ειδικός οδηγός για φοιτητές BSc / MSc, ο οποίος είναι επίσης μέρος των συνδυασμένων μαθησιακών διαδρομών για πτυχιούχους πανεπιστημίων.

Το κιτ περιγράφει μεθόδους για αποτελεσματική μελέτη, καλύπτει μια συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμβουλεύει τους μαθητές για το πώς να επωφεληθούν από την πλατφόρμα ανάμιξης Digit-BioTech με την κατεύθυνση προς την καριέρα και την προτίμησή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διαχείριση του χρόνου, την αυτοπειθαρχία, τη συγκέντρωση, την απομνημόνευση, την οργάνωση και την προσπάθεια. Οι μαθητές θα μπορούσαν να μάθουν ποιο είναι το προτιμώμενο στυλ εκμάθησης τους, πώς να οργανώνουν τις σπουδές τους και τρόπους για να απομνημονεύσουν τις γνώσεις – δεξιότητες ώστε να ενσωματώνονται εύκολα σε άλλους τομείς της ζωής esp. στην καριέρα τους ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί σκέψη, σχεδιασμό, επεξεργασία πληροφοριών και αυτοπειθαρχία.

Το Student Smart Kit περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το LAR (Digit-BioTech Learning Area) για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους, με οδηγίες που βασίζονται σε μελέτες περιπτώσεων για τον τρόπο προσέγγισης και ανάκτησης του μέγιστου οφέλους από αυτό. Η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθησιακών επιτευγμάτων και των κριτηρίων επιτυχίας αποτελούν επίσης μέρος του Κιτ. Η υψηλή δυνατότητα μεταφοράς του Kit εξαρτάται από τις ευκαιρίες που προσφέρει στους σπουδαστές να:

– να υιοθετήσουν δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκμάθηση και περαιτέρω εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας τους ·

– να αποκτήσουν εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης που να ταιριάζουν καλύτερα στις συνθήκες, την τοποθεσία και τα ενδιαφέροντα.

– δείτε τις πιθανές συνέπειες μεταφοράς αυτού που μαθαίνουν.

 

DIGIT-BIOTECH: ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

WORKSHOP: Βιοτεχνολογία & ΤΠΕ: τι είναι και πώς πρόκειται να αλλάξουν τη ζωή μας

Πότε: Ιούνιος / Ιούλιος, 2020

Πού: Σόφια, Βουλγαρία

Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. Κλιμέντο Οχρίτσκι “

Ομάδες στόχοι: εκπρόσωποι πανεπιστημίων, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κέντρα Ε & Α, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, ακαδημαϊκοί και άλλα ιδρύματα κατάρτισης.

Στοχοθετημένα αποτελέσματα:

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech

Οδηγός “Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Στόχοι:

Να εισαχθούν τα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία και τους τομείς των ΤΠΕ, τις καινοτόμες στρατηγικές για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία με την εφαρμογή ψηφιακών προσεγγίσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Να παρουσιάσει τρία από τα διανοητικά αποτελέσματα Digit-BioTech.

Να συζητηθεί ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών και η προσέγγιση της μικτής μάθησης στην ελεύθερη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συνεχή πρόσβαση στην πλατφόρμα ανοικτού περιεχομένου Digit-BioTech).

Για να λάβετε ανατροφοδότηση που θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των πνευματικών αποτελεσμάτων του Digit-BioTech και για τη μελλοντική εφαρμογή του LARM.

 

WORKSHOP: Καινοτόμες λύσεις βασισμένες στις ΤΠΕ στους τομείς της βιοοικονομίας

Πότε: Οκτώβριος, 2020 – Σεπτέμβριος, 2021

Πού: Σόφια, Βουλγαρία

Διοργανωτής: SMART Project και Consulting

Ομάδες-στόχοι: εκπρόσωποι ΜΜΕ βιοτεχνολογίας και άλλες εταιρείες, ειδικοί πληροφορικής, ερευνητικά κέντρα και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πολιτικής.

Στοχοθετημένα αποτελέσματα:

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM)

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech

Στόχοι:

Προώθηση της έρευνας, της μεταφοράς γνώσης και των καινοτομιών κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνολογίας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Να δοθεί στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ ως πηγή δωρεάν ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην πράσινη βιοτεχνολογία.

Να παρουσιάσει τα οφέλη και την κατάλληλη υλοποίηση δύο διανοητικών αποτελεσμάτων της Digit-BioTech.

Να συζητήσουμε την καινοτόμο στρατηγική για τη συνδυασμένη μάθηση και το ρόλο της για τη βελτίωση των πράσινων λύσεων.

Να δοθεί έμφαση στις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το Digit-BioTech και στον αντίκτυπό τους στην πράσινη και βιώσιμη οικονομία της γνώσης.

Να συζητηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη βιοτεχνολογία και η μετάφραση των τελευταίων επιστημονικών ερευνών στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών.

Να επισημανθούν οι κρίσιμες πτυχές των ΤΠΕ που είναι απαραίτητες για να επηρεάσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας.

Να διανέμετε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα επιτεύγματα και την ικανότητα της Digit-BioTech.

 

WORKSHOP: Βιοτεχνολογία και καινοτομίες ΤΠΕ για βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες

Πότε: Μάιος / Ιούνιος, 2021

Πού: Σόφια, Βουλγαρία

Διοργανωτής: Ε & Α “Biointech”

Ομάδες στόχοι: ειδικοί στον τομέα της βιώσιμης βιοτεχνολογίας: εκπρόσωποι των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και ΜΜΕ από βιοτεχνολογίες και τομείς πληροφορικής, κατάλληλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Στοχοθετημένα αποτελέσματα:

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM)

Οδηγός “Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Στόχοι:

Παρουσίαση του ρόλου των ΤΠΕ ως καινοτόμων εργαλείων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Να συζητηθούν διαφορετικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα άτομα να ενσωματώσουν τους πόρους της Digit-BioTech στις βιοτεχνολογικές διαδικασίες και στην ανάπτυξη προϊόντων.

Να δοθεί έμφαση στις νέες πτυχές των ψηφιακών τεχνολογιών ως φορέων παροχής υπηρεσιών βιολογίας και βιοτεχνολογίας.

Να συζητήσουμε δύο διανοητικά αποτελέσματα Digit-BioTech και τα οφέλη τους.

Αξιολόγηση των παρουσιαζόμενων παραδοτέων με συλλογή ανατροφοδοτήσεων προκειμένου να εντοπιστούν τα κενά και να γίνουν τροποποιήσεις.

Να συζητηθεί η μορφή και το περιεχόμενο των υλικών σε σχέση με τις εθνικές απαιτήσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τα επιτεύγματα και την παραγωγική ικανότητα της Digit-BioTech.

WORKSHOP: Novel insights and innovations in Biotechnology & ICT towards improved quality of life

 

WORKSHOP: Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ

Πότε: Ιούνιος / Ιούλιος, 2021

Πού: Γερμανία

Διοργανωτής: SOKO-Institut für Sozialforschung und Kommunikation

Ομάδες-στόχοι: επαγγελματίες που συνδέονται με διαφορετικούς τομείς της βιοτεχνολογίας και της πληροφορικής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ακαδημίες.

Στοχοθετημένα αποτελέσματα:

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM)

Student Smart Kit

Στόχοι:

Να συμβάλει στην ενσωμάτωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων της Digit-BioTech σε διάφορους δημόσιους και επιχειρηματικούς τομείς.

Να εισαχθεί ο ρόλος των ΤΠΕ και ο αντίκτυπός τους στη βιοτεχνολογία, υπογραμμίζοντας το ρόλο τους για την ανάπτυξη της πράσινης κοινωνίας.

Για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις για εκπαίδευση στην περιοχή Digit-BioTech και τρία πνευματικά αποτελέσματα.

Να υποβάλετε τους συνδυασμούς Digit-BioTech Blended Learning σε επαγγελματίες ακαδημαϊκούς και φοιτητές BSc / MSc για αξιολόγηση και διάδοση.

Για να εγκρίνετε το Digit-BioTech Students Smart Kit σε εθνικό επίπεδο.

Να επιστήσει την προσοχή στις πιο πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις με έμφαση στα καινοτόμα αποτελέσματα ως μέρος μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διάδοση των επιτευγμάτων του Digit-BioTech για καλύτερη αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δημιουργία συνεργατικών συνεργασιών και δικτύων υποστήριξης της εκπαίδευσης Digit-BioTech στη Γερμανία και στο εξωτερικό.

 

WORKSHOP: Προσαρμογή της έξυπνης βιοτεχνολογίας σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ για την πράσινη οικονομία

Πότε: Οκτώβριος / Νοέμβριος, 2021

Πού: Μπολόνια, Ιταλία

Διοργανωτής: το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια

Ομάδες-στόχοι: εκπρόσωποι πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρων Ε & Α, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σχετικοί ενδιαφερόμενοι.

Στοχοθετημένα αποτελέσματα:

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM)

Οδηγός “Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Στόχοι:

Να αυξηθεί η γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς των προσεγγίσεων της ΕΕ για να καταστεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση πιο σχετική με την αγορά εργασίας.

Να εισαγάγει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες, τις τεχνικές και τις ιδέες που οι στόχοι μπορούν να αποκτήσουν από το Digit-BioTech.

Να περιγράψει τον ρόλο των ΤΠΕ και των βιοτεχνολογιών για τη βιώσιμη ζωή και την αναγκαιότητα κατάλληλης κατάρτισης στον τομέα.

Να παρουσιάσει τρία από τα διανοητικά αποτελέσματα Digit-BioTech.

Να συζητηθούν διαφορετικές βιοτεχνολογικές και ψηφιακές στρατηγικές που υποστηρίζουν την πράσινη οικονομία και την επιχειρηματικότητα και πώς τα αποτελέσματα του Digit-BioTech μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας των τελικών χρηστών.

Να προσδιοριστούν οι τρόποι ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας μέσω της καλύτερης κατάρτισης στο πλαίσιο του Digit-BioTech.

Δημιουργία δικτύου τελικών χρηστών του LARM: εκπαιδευτικοί επαγγελματίες, φοιτητές, εκπρόσωποι ερευνητικών οργανισμών και ΜΜΕ που εργάζονται στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Διάδοση και διάδοση των επιτευγμάτων της Digit-BioTech.