Περιοχή μάθησης


Ηλεκτρονική πλατφόρμα

καθηγητών


Ηλεκτρονική πλατφόρμα

μαθητών


Κέντρο γνώσης

ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ – ΟΙ ΕΜΠΛΟΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ– ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΙΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΙΤΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ;

“Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss.”
Ralph Waldo Emerson

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντες της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας μέσω:

 • Την οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και της καινοτομικής κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ.
 • Η άσκηση νέων τρόπων μάθησης και κατάρτισης.
 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τριών πανεπιστημίων, δύο ΜΜΕ και ενός Κέντρου Έρευνας και Αναάπτυξης από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία – μια κοινοπραξία των οποίων τα μέλη κατανοούν την ανάγκη μετατόπισης της εκπαιδευτικής πολιτικής από τη «γνώση» σε «ικανότητα».
 • Ενθάρρυνση των ευρύτερων διατομεακών, διοργανικών και διατροπικών δραστηριοτήτων.

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις:

 • Απάντηση στις ανάγκες για ανάπτυξη αριστείας και συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Εισαγωγή καινοτόμου περιεχομένου και δομής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση της εκπαίδευσης και της ικανότητας των ομάδων στόχων, τις δεξιότητες εκείνων που πρέπει να εργαστούν με ψηφιακά εργαλεία.
 • Εισαγωγή βιοτεχνολογιών για βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία της ψηφιακής-βιοτεχνολογικής κοινοπραξίας παράγει:

 1. I) Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που φιλοξενεί πνευματικές εκροές, σχεδιασμένη ως μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι οδηγοί της ψηφιακής τεχνολογίας και των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης, εξετάζοντας τη συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης στον θεσμικό εκσυγχρονισμό.

Ανοικτή πλατφόρμα περιεχομένου, ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη μέθοδο συνδυασμένης μάθησης για μια αυτο-ρυθμιζόμενη δωρεάν ηλεκτρονική εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ για πράσινη βιοτεχνολογία.

Learning Area & Model Reference (LARM) για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη χρήση μιας νέας μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί Μαθησιακά Αποτελέσματα (LOs) και Μορφές Μικτής Μάθησης (BLPs).

Ο οδηγός “Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και προσφέρει τόσο τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της πλατφόρμας στο διαδίκτυο.

Ένα Student Smart Kit για φοιτητές BSc / MSc που περιγράφει τις στρατηγικές για την αποτελεσματική μάθηση.

Science for Educational Resources που καλύπτουν τις τελευταίες καινοτομίες στον τομέα των ΤΠΕ για την πράσινη βιοτεχνολογία, μαζί με μελέτες περιπτώσεων, παρουσιάσεις, βίντεο, οπτικοποιήσεις, 3D εικόνες, μεταξύ άλλων.

 1. II) Στρατηγικά μέτρα για τη διαχείριση και τη διαχείριση του έργου.

III) Επτά πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (workshops) και δραστηριότητες για τη διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος Digit-BioTech και παραδοτέων.

 1. IV) Πέντε διακρατικές συναντήσεις έργου.

Τα προϊόντα αυτά καθιστούν την ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία ηγέτιδα στις καινοτομίες μέσω:

 • Καθορισμός των εφαρμογών των ψηφιακών τεχνολογιών στη βιοτεχνολογία.
 • Δημιουργία εικονικού χώρου και εκπαιδευτικού περιεχομένου εμπλουτισμένου με οπτικά στοιχεία και προσομοιώσεις.
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων και των αρχών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις ομάδες-στόχους.
 • Υποστήριξη του καινοτόμου δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών και των επιπτώσεών τους στην πράσινη βιομηχανία.

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία ακουμπά σε μια σειρά από ζητήματα όπως:

 • Ανασκόπηση των καλύτερων παραδειγμάτων εφαρμογών των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση για τη δημιουργία ενός οδηγού επικεντρωμένου στις καλύτερες παιδαγωγικές πρακτικές και τις βασισμένες στις ΤΠΕ πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ως εκπαιδευόμενοι, συνεργάτες και μέλη της ομάδας για να αυξήσουν τις ικανότητές τους για να μάθουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά.
 • Εξοπλισμός των σπουδαστών με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να εκπαιδεύουν τη διαδικασία μάθησης από μόνα τους.
 • Στόχευση ακαδημαϊκών επαγγελματιών και πτυχιούχων πανεπιστημίων που χρειάζονται ειδικευμένη εκπαίδευση και εργασιακές ικανότητες στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία προσφέρει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από:

 • Εφαρμογή των εξόδων Digit-BioTech στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε τμήματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.
 • Υποστήριξη της ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα.
 • Κινητοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας.
 • Βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.