ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ DIGIT-BIOTECH IMPACT ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

If a movement is to have an impact, it must belong to those who join it, not those who lead it.

Simon Sinek

Οι ομάδες-στόχοι της Digit-BioTech επωφελούνται από:

 • Η συμμετοχή τους σε κάθε βήμα της εφαρμογής του Digit-BioTech: από τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον προσδιορισμό των στόχων έως τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή των διδαγμάτων.
 • Τη στήριξη της διαδικασίας διδασκαλίας / διδασκαλίας, καθώς ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές και άλλους εκπαιδευτές να αναβαθμίσουν και να ενημερώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να το μεταφέρουν στους εκπαιδευόμενους.

Τα ιδρύματα-εταίροι της Digit-BioTech επωφελούνται από:

 • Την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση διαφανών προσόντων με βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των περιγραφών του όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα της Digit-BioTech.
 • Τη στήριξη της μετάβασης από την καθοδηγούμενη από τους εκπαιδευτές εκπαίδευση σε μια εκπαιδευμένη για να συμβάλει στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχουσες ομάδες και υποστηρικτικές οργανώσεις της Digit-BioTech επωφελούνται από:

 • Οι εμπλουτισμένες προσωπικές επαφές, ενθάρρυναν την ομαδική εργασία και το δίκτυο Digit-BioTech.
 • Η συμπληρωματικότητα της εμπειρογνωμοσύνης, του πεδίου δραστηριότητας και της εμπειρίας που αποτελεί βασική αρχή στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Digit-BioTech.
 • Η εστίαση σε καλές πρακτικές κοινών στόχων και επιτευγμάτων για τη δημιουργία κέρδους για την κοινωνία.
 • Η αξιολόγηση των διανοητικών αποτελεσμάτων της Digit-BioTech και ο πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων τους.
 • Η αξιολόγηση της διαδικασίας απόκτησης νέων ικανοτήτων μέσω της online και offline εγκυρότητας του προγράμματος Digit-BioTech και των συσσωρευμένων ανατροφοδοτήσεων.

… ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ

Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το Digit-BioTech:

 • Προωθεί τη δικτύωση μεταξύ των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων φορέων κατάρτισης σε τοπική και περιφερειακή βάση.
 • Αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη βιοτεχνολογία.
 • Ενθαρρύνει τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς να αναζητήσουν οικονομική στήριξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Προσφέρει εκπαιδευτικές και τεχνολογικές γνώσεις βασισμένες σε ηλεκτρονικά μέσα σε οργανισμούς εκτός της εταιρικής σχέσης Digit-BioTech.
 • Χρησιμοποιεί την Ανοικτή πλατφόρμα περιεχομένου για την αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών για την ηλεκτρονική κατάρτιση, την προώθηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της και τη συμβολή στην τοπική και περιφερειακή οικονομία.
 • Διευρύνει την κατάρτιση με βάση τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου προσόντων και των αρχών του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διευκολύνει την ενσωμάτωση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Digit-BioTech στους τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς κατάρτισης.
 • Εισάγει καλές πρακτικές στη χρήση καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ευθυνών.At local and regional level, the Digit-BioTech:

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Digit-BioTech:

 • Ξεκινά διάφορες πρωτοβουλίες (πολλαπλασιαστικά γεγονότα, σεμινάρια, προσωπικές συναντήσεις, διαφημιστικά μέσα κ.λπ.) για να προσφέρει τη θετική της πρακτική στην περιοχή σχετικά με τη συγκεκριμένη βιοτεχνολογία και την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Παράγει πνευματικά αποτελέσματα που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων προσόντων για την υποστήριξη των εθνικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υποστηρίζει την υψηλή ικανότητα κατάρτισης της εταιρικής σχέσης Digit-BioTech και τη δυνατότητά της να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με το θέμα σε σχετικούς οργανισμούς.
 • Ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των τυπικών και των μη τυπικών και ανεπίσημων εκπαιδευτικών μαθημάτων που χρησιμοποιούν τους περιγραφικούς δείκτες του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων ως κοινό εργαλείο αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων και της επακόλουθης μετατροπής τους σε οικονομικές προοπτικές.

Σε διεθνές επίπεδο, το Digit-BioTech:

 • Εφαρμόζει εργαλεία επικύρωσης και αναγνώρισης που γεφυρώνουν την επίσημη και ανεπίσημη και άτυπη μάθηση για την ενίσχυση της τρέχουσας διευρωπαϊκής διαδικασίας για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και την πρόοδο στην περαιτέρω εκπαίδευση.
 • Παρέχει ευκαιρίες στις ομάδες-στόχοι για πρόοδο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε διεθνές επίπεδο.
 • Μετασχηματίζει τη στρατηγική της σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο αλγόριθμο για την ανάπτυξη των προσόντων εξασφαλίζοντας την τεχνική ικανότητα και τις δεξιότητες των ομάδων στόχων.
 • Συνδυάζει με επιτυχία τις γνώσεις, την πρακτική και τις καινοτόμες τάσεις στην πολιτική της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.