Η ΨΗΦΙΑΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change.”

Carl Rogers

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία είναι το κλειδί για:

 • Εισαγωγή καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Επίτευξη προόδου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και οικονομικής βελτίωσης σε όλες τις χώρες εταίρους, μερικές από τις οποίες αγωνίζονται με την υψηλή ανεργία των νέων.

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία παρέχει:

 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τη μορφή μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το καθένα με συγκεκριμένους περιγραφείς: γνώση – δεξιότητες – ευθύνη – αυτονομία και δομημένο σε εξατομικευμένες οδούς συνδυασμένης εκμάθησης σχεδιασμένες για απτές ομάδες στόχου της ψηφιακής-βιοτεχνολογικής κοινοπραξίας.
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού και του εθνικού πλαισίου προσόντων και των αρχών των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ευρύτερη και ομαλή αναγνώριση των αποκτώμενων ικανοτήτων.
 • Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τα σημεία ECTS και συμμόρφωση με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR) που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ENQA).
 • Εστίαση στις ΤΠΕ, τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές ικανότητες.
 • Νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές μεθόδους και μαθήματα κατάρτισης.

Το ψηφιακό-βιοτεχνολογικό προγραμμα εκμάθησης της κοινοπραξίας είναι:    

 • Εξατομικευμένο και με επίκεντρο τον μαθητή.
 • Παρέχει διαφανείς και ευρέως αναγνωρισμές γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα.
 • Προσανατολισμένη στην ενδοεπιχειρησιακή και διασυνοριακή κινητικότητα.

Οι μαθητές της ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξίας:

 • Είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων.
 • Προτιμούν τα περιβάλλοντα αυτο-ρυθμίσεων και αυτοεκπαίδευσης.
 • Μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία.
 • Μπορουν να παρακινηθούν να κάνουν το βήμα για συνεργατική εργασία.
 • Ενδιαφέρονται για πειραματική και πρακτική κατάρτιση.
 • Προτιμούν να έχουν μια επιλογή από μορφές μάθησης, τρόπους και ευελιξία.
 • Προσπαθούν να αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες.