Ηλεκτρονική πλατφόρμα καθηγητών

«Τι είναι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση;», «Πώς μπορεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και στον κόσμο της εργασίας;», «Ποιες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης;». Η Digit-BioTech Web Walking Teacher Platform προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα παρέχοντας και πρόσβαση σε ένα σύνολο συγκεκριμένων οδηγών χρήσης που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες ακαδημαϊκούς/ερευνητές για καλύτερη κατανόηση και απόκτηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Περιλαμβάνουν:

  1. Εκμάθηση βίντεο που περιγράφει όλες τις ευκαιρίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Digit-BioTech και εξηγεί πώς οι ειδικοί HE μπορούν να το εκμεταλλευτούν.
  2. Οδηγός “Teaching and Learning in HE” που περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές στη διδασκαλία, εισάγει την έννοια της ειδικής παιδαγωγικής γνώσης (DPK) και αντιπροσωπεύει ένα πλαίσιο ικανοτήτων σχεδιασμένο για επαγγελματίες ΕΙ που εργάζονται στον τομέα των Πράσινων Βιοτεχνολογιών.
  3. Προφίλ δεξιοτήτων Digit-BioTech που προσδιορίζουν τις βασικές «πράσινες ικανότητες», απαραίτητες για τους επαγγελματικούς τομείς Βιολογία, Χημεία, Γεωργία και Προμήθεια Τροφίμων, Ιατρική και ΤΠΕ.