Κλάδοι βιοτεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τη Γνωσιακή Βιο-Οικονομία (ΓΒΟ) ως εργαλείο για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε νέες, βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες και προϊόντα. Η έκφραση “Βιο-οικονομία” καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς και βιομηχανικούς κλάδους που παράγουν ή / και χρησιμοποιούν φυσικούς βιολογικούς πόρους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η βιοτεχνολογία οδήγησε σε πρόοδο πολλούς γεωργικούς, βιομηχανικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς τομείς. Έτσι, η Βιοτεχνολογία θα συνεχίσει να είναι σημαντικός συντελεστής της Βιο-Οικονομίας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, του ενεργειακού εφοδιασμού, της ανάπτυξης νέων βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ
Η ΚΙΤΡΙΝΗ
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ
Η ΜΟΒ
ΧΡΥΣΗ
ΚΑΦΕ