Обучение


Уеб платформа

за преподаватели


Уеб платформа за

студенти


Хъб на знанията

КАК НИЕ – ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСОРЦИУМА DIGIT-BIOTECH – СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И СЕ БОРИМ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?

Трудните време са време за учене. Добрият ученик не може да пропусне възможностите, които му се предоставят.
Ралф Уолдо Емерсън

Digit-BioTech се стреми да разшири обучението в областта на биологията и биотехнологиите чрез:

 • Изграждане на мост между цифровите технологии и биотехнологиите чрез интегриране на учебна програма в областта на екологията и иновациите в системата на висшето образование и квалификация.
 • Разработване на иновативна програма за обучение в областта на биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии.
 • Въвеждане и използване на нови методи за преподаване и учене.
 • Насърчаване на съвместната работа между три университета, две малки и средни предприятия и един център за научноизследователска и развойна дейност от четири европейски държави – България, Гърция, Италия и Германия – които разбират нуждата от преосмисляне на образователните политики в посока изместване на фокуса от „знанията“ към „компетентността“.
 • Стимулиране на широки междусекторни, междуинституционални и междумодални дейности.

Digit-BioTech се бори с предизвикателствата чрез:

 • Посрещане на нуждите от система за насърчаване и използване на високите постижения в научните изследвания и специфичните дигитални умения във висшето образование.
 • Въвеждане на иновативно съдържание и методологична структура в рамките на програмата за обучение във висшите училища.
 • Подобряване на образованието и компетентността на целевите групи и на уменията на тези, които работят с дигитални инструменти.
 • Въвеждане на биоиновации в подкрепа на устойчивото развитие в сектора за биотехнологии.

Резултати от инициативата Digit-BioTech:

 1. I) Дигитална образователна платформа, която осигурява достъп до интелектуални продукти, структурирани под формата на целеви резултати от обучението (learning outcomes):

„Двигатели на дигиталните технологии и информационните и комуникационните технологии във висшето образование: изследване, основано на казуси“: изследване на приноса на съвременните образователни технологии за модернизацията на институциите.

„Платформа за отворено съдържание Digit-BioTech“: иновативен инструмент, използващ подход за смесено обучение за насърчаване на самостоятелното свободно онлайн обучение в областта на информационните и комуникационните технологии в помощ на зелените биотехнологии.

„Учебна среда и референтен модел Digit-BioTech (LARM)“: програма за обучение, организирана по нова методология, основана на резултати от обучението и структурирана под формата на пътеки за смесено обучение (blended learning pathways).

Ръководство „Преподаване и учене във висшето образование“: ръководство, насочено към професионалистите в областта на образованието, което предлага анализ и насоки за разбиране на основите на ефективното преподаване във висшето образование, както и насоки за използване на уебплатформата.

„Комплект за интелигентно обучение“: набор от материали и методи за студентите от бакалавърските и магистърските програми, които да гарантират ефективността на обучението.

Ресурси „Наука за образование“: материали и инструменти в духа на актуалните иновации в областта на информационните и комуникационните технологии в помощ на зелените биотехнологии, заедно с казуси, презентации, видеоклипове, визуализации, 3D изображения и други.

 1. II) Стратегически мерки за управление и администриране на проект.

III) Седем събития за обмяна на опит (семинари) и дейности за популяризиране на учебната програма и продуктите на Digit-BioTech.

 1. IV) Пет международни срещи по проекта.

Тези резултати гарантират успеха на консорциума Digit-BioTech като лидер в иновациите, защото в основата им са нуждите от:

 • Идентифициране и анализ на приложенията на дигиталните технологии в биотехнологиите.
 • Създаване на виртуално пространство и учебно съдържание, обогатено с визуални елементи и симулации.
 • Прилагане на изискванията на Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка, както и изискванията на системите за висше образование за осигуряване на необходимата техническа компетентност и умения на целевите групи.
 • Подкрепа за иновативния потенциал на дигиталните технологии и въздействието им върху зелената индустрия.

Digit-BioTech стъпва върху поредица от мерки, сред които са:

 • Анализ на най-добрите примери за приложение на дигиталните технологии в образованието с цел създаване на ръководство с фокус върху най-добрите педагогически практики, основани на използването на информационните и комуникационните технологии във висшето образование.
 • Стимулиране на участието на студентите в процеса на обучение като обучаващи се, сътрудници и членове на екипа с цел да се възползват пълноценно от възможностите си да учат по-лесно и ефективно.
 • Осигуряване на необходимите на студентите знания, умения и възможности да овладеят методиката и практиката на самостоятелното обучение.
 • Мотивиране за участие в проекта на работещите в системата на висшето образование и научните изследвания и на завършващите университет, които се нуждаят от по-специализирано образование и работни компетентности в областта на информационните и комуникационните технологии и дигиталните технологии.

Digit-BioTech цели дългосрочно въздействие чрез:

 • Внедряване на резултатите от Digit-BioTech в националните образователни системи, от които образователните институции – участници в консорциума – са част, както и в корпоративните образователни структури.
 • Подпомагане на капацитета на висшите училища за изграждане на специалисти, които да са висококонкурентни на пазара на труда.
 • Мобилизиране на научните изследвания и технологиите и насърчаване на капацитета за иновации.
 • Подобряване на социалната, икономическата и екологичната устойчивост.